You are currently viewing Projekt “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska”

Projekt “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska”


Rekrutacja beneficjentów

Wstęp

Projekt „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska” realizowany jest przez Fundację „Promyk Słońca”, na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami” – edycja 2020-2021

Okres świadczenia usług

styczeń – grudzień 2021 rok

Kto może być uczestnikiem projektu – beneficjentem usług asystenckich?

Z usług mogą skorzystać:

  1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji;
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  3. mieszkańcy powiatów wrocławskiego, wołowskiego, wałbrzyskiego, M. Legnica, M. Wałbrzych.

Muszą to być osoby wymagające usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Wiek, status zawodowy, wykształcenie i płeć uczestników nie będą miały żadnego znaczenia na etapie rekrutacji ani podczas realizacji projektu.

Preferowane będą osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia, w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi  z mobilnością i komunikacją (tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności).

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / zaświadczenie lekarskie dot. stanu zdrowia
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych  – kopię wyroku sądu
  • wypełnioną i podpisany formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania: formularz zgłoszeniowy)
  • podpisany egzemplarz Regulaminu, potwierdzający zpoznanie się i akceptację jego treści (Regulamin)

należy złożyć w biurze projektu lub przesłać pocztą tradycyjną (dane niżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres bank.asystentow@promykslonca.pl

Co oferujemy?

Usługa asystencka ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością Uczestnika projektu, stymulowanie go do podejmowania aktywności życiowej oraz jego uspołecznianie.Usługi asystenckie obejmują pomoc Asystenta w co najmniej jednej z dziedzin:
w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych.

Zakres usług podstawowych:

a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/ rozrywkowe/społeczne/sportowe),

b) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika projektu przy ich realizacji,

c) załatwianiu spraw urzędowych,

d) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,

e) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),

f) wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do/z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Asystenci nie świadczą usług medycznych ani rehabilitacyjnych i nie wykonują żadnych czynności medycznych (np. podawanie leków, cewnikowanie, zmiana opatrunków, zmiana pozycji ułożeniowej itp.).

Usługi realizowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę. Maksymalna ilość godzin wsparcia na jednego beneficjenta to 30 godzin miesięcznie.

Usługi są bezpłatne.

Szczegółowe warunki określa Regulamin (do pobrania: Regulamin)

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.

Dokumenty do pobrania:

1. Formularz zgłoszeniowy

2. Regulamin