Specjaliści

Cennik

Rejestracja

REALIZUJEMY ŚWIADCZENIA: enel-med CENTRUM MEDYCZNE, POLMED, MEDICOVER, GRUPA LUXMED

t-DCS – transcranial direct current stymulation – przezczaszkowa stymulacja mózgu

Fundacja „Promyk Słońca” proponuje kolejną możliwość terapii schorzeń neurologicznych – przezczaszkową stymulację mózgu. Metoda ta bazuje na wykorzystaniu prądu stałego o bardzo niewielkim natężeniu rzędu 500µA – 1mA.

Zabieg jest nieinwazyjny i niebolesny dla pacjenta.

Cykl terapeutyczny wymaga codziennych sesji 10-15 minutowych w ciągu kolejnych 10-15 dni (konieczna jest systematyczna terapia z przerwą nie dłuższą niż dwa dni). Przy dobrych efektach terapii wskazana jest kontynuacja, ale nie wcześniej niż po 2-3 miesiącach.

Wskazania:

 • MPDz, ADHD, autyzm, udary, afazja, dystonia
 • Inne zaburzenia neurologiczne: opóźniony rozwój psychomotoryczny, opóźniony rozwój mowy, trudności szkolne, tiki, urazy mózgowo- czaszkowe oraz zaburzenia psychoemocjonalne i psychosomatyczne.

Przeciwwskazania:

 • padaczka lekooporna
 • rozrusznik serca
 • implanty lub zastawka w okolicach głowy
Coraz lepiej znana w Polsce metoda t-DCS jest szeroko rozpowszechniona w Rosji ( pod nazwą mikropolaryzacji mózgu) oraz w Europie Zachodniej. Na kongresie, który odbył się 26.10.2009 we Wrocławiu pt. „ Nowe metody leczenia mózgu” zaprezentował ją jej współtwórca, prof. Aleksiej M. Szeliakin z Instytutu Mózgu Rosyjskiej Akademii Nauk w Sankt Petersburgu. – ,,Skuteczność leczenia jest średnio o 44 proc. wyższa niż przy zastosowaniu tradycyjnych metod” – prezentował wyniki wieloletnich badań klinicznych prof. Szeliakin. Kwalifikację do proponowanej terapii stymulacji przezczaszkowej przeprowadza w naszym Centrum neurolog dziecięcy dr Beata Jędrzejczyk-Góral.

FORMULARZ REJESTRACJI NA ZABIEGI PRZEZCZASZKOWEJ STYMULACJI MÓZGU

  Wizyta odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionego, ważnego skierowania na wizytę!

  Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 prowadząca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Swobodnej 8a.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@promykslonca.pl
  3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, w tym zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz leczenia.
  4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
  5. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  6. W przypadku skorzystania z usług płatnych, dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową administratora.
  7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
  a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, a w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – przez okres 22 lat;
  b) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta;
  8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych z zastrzeżeniem punktu 7. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
  9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi medycznej.