Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Nabór formularzy ofertowych

Zapytanie ofertowe

na potrzeby realizacji programu "Za życiem"
logo za życiem

UWAGA – zmiana terminu złożenia ofert i aktualizacja zapisów zapytania ofertowego!

Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100, prowadząca Publiczne Przedszkole Integracyjne „Promyk Słońca” z siedzibą ze Wrocławiu przy ul. Swobodnej 8a, realizując zadanie wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu, zwraca się do potencjalnych Wykonawców z zapytaniem ofertowym na przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wybór wykonawców do prowadzenia 11 rodzajów terapii dla dzieci objętych kompleksowym programem  wsparcia rodzin „Za życiem” w latach 2018 – 2021  w zakresie realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Gminy Wrocław – miasta na prawach powiatu.

Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wyłonieniu Wykonawcy, któremu zlecone zostanie przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych oraz wybór wykonawców do prowadzenia 11 rodzajów terapii dla dzieci objętych kompleksowym programem wsparcia rodzin „Za życiem” w latach 2018 – 2021
 2. Zamówieniem publicznych objęte będą następujące rodzaje terapii:
 • Rehabilitacji ruchowej metodą NDT Bobath
 • Terapii neurologopedycznej
 • Terapii metodą PNF
 • Rehabilitacji ruchowej
 • Terapii metodą SI (Integracji Sensorycznej)
 • Terapii psychologicznej
 • Terapii logopedycznej
 • Terapii pedagogicznej
 • Terapii ręki
 • Terapii logopedycznej metodą Castillo Moralesa
 • Terapia wzroku

Zamawiający dopuszcza połączenie postępowań, o których mowa powyżej z dalszym ich podziałem na części w obszarach, które są tożsame rodzajowo. Postępowanie dla każdej z części będzie prowadzone z zachowaniem wymogów ustawowych przewidzianych dla całości zamówienia.

 1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje w szczególności:
 • weryfikację opisu przedmiotu zamówienia pod kątem formalno-prawnym oraz weryfikację zgodności z przepisami obowiązującymi przy realizacji programu „Za życiem” , m.in. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz.U. poz. 1712);
 • wybór trybu postępowania publicznego/postępowań publicznych;
 • określenie warunków udziału w postępowaniu wraz z podaniem ich znaczenia oraz opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków;
 • określenie, zgodnie z ustawą Pzp i rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) – oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu;
 • przygotowanie kompletnej treści ogłoszenia o zamówieniu i zamieszczenie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – zależnie od rodzaju prowadzonego postępowania;
 • sporządzenie na bieżąco pisemnego protokołu z postępowania o udzielenie zamówienia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1128);
 • dokonanie czynności otwarcia wniosków/ofert, złożenie oświadczenia o niepodleganiu wyłączeniu z postępowania zgodnie z art. 17 ustawy Pzp, oraz dokonywanie czynności dalszych tj.:
  1. występowanie w imieniu zamawiającego jako osoba do kontaktów z wykonawcami;
  2. badanie i ocena złożonych wniosków/ofert;
  3. przekazanie wyników oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu i otrzymanych ocenach spełniania tych warunków wykonawcom, którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu – opcjonalnie zależnie od trybu;
  4. przygotowanie istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy;
  5. przygotowanie umów do podpisu;
  6. sporządzenie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z weryfikacją opisu przedmiotu zamówienia pod kątem zgodności z ustawą Pzp oraz istotnych dla stron postanowień, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólnych warunków umowy albo wzoru umowy;
  7. zaproszenie do składania ofert wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz przekazanie wraz z zaproszeniem kompletnej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – opcjonalnie zależnie od trybu;
  8. dokonanie czynności otwarcia ofert;
  9. przeprowadzenie badania i oceny złożonych wniosków lub ofert oraz wskazanie oferty najkorzystniejszej;
  10. niezwłoczne zawiadomienie wykonawców, którzy złożyli oferty, w zakresie o którym mowa w art. 92 ustawy Pzp;
  11. reprezentowanie Zamawiającego przed organami i instytucjami kontrolnymi oraz sporządzanie pisemnych i ustnych wyjaśnień na każdym etapie postępowania oraz po jego zakończeniu
  1. Termin realizacji zamówienia: Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy określony w § 1 zgodnie z ustawą Pzp od dnia podpisania umowy do skutecznego wyłonienia wykonawców, przez co należy rozumieć dzień podpisania ostatniej z umów na realizację terapii dla dzieci objętych programem „Za życiem” w latach 2018 – 2021, z zastrzeżeniem ust. 2, przy czym Zamawiający w sytuacji braku skutecznego wybrania Wykonawcy w pierwszym postępowaniu na dany rodzaj terapii – może zrezygnować z dalszego powtarzania procedury zamówienia publicznego.

Termin składania ofert cenowych upływa w dniu:

10.10.2018 (środa), godz. 16.00

Ofertę cenową należy sporządzić w języku polskim

Ofertę cenową należy złożyć:

 1. w formie pisemnej w: sekretariacie Fundacji „Promyk Słońca”, Swobodna 8a, 50-088 Wrocław (Vp.)

2. lub w wersji elektronicznej na e-mail: aszklinska@promykslonca.pl