Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » SAMO-dzielni edycja 2

SAMO-Dzielni edycja 2

Projekt realizowany w latach 2020 - 2023
asystentka pomaga włożyć kurtkę mężczyżnie siedzącemu na wózku

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni edycja 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych. 

Okres realizacji projektu

sierpień 2020 r. – październik 2023 r.

Cel projektu

zwiększenie stopnia dostępności usług asystencji dla osób z niepełnosprawnościami oraz opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia.

Planowane efekty

  • zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług asystenckich w lokalnej społeczności,
  • ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług asystenckich,
  • umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami samodzielnego i niezależnego funkcjonowania społecznego, edukacyjnego oraz zawodowego,
  • polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością.

W ramach projektu

  • zapewnimy stałe wsparcie asystenckie co najmniej 70 osobom z niepełnosprawnościami;
  • utworzymy mieszkanie wytchnieniowe dla dorosłych osób z niepełnosprawnościami;
  • utworzymy miejsce opieki wytchnieniowej dla dzieci z niepełnosprawnościami;
  • zapewnimy usługi opieki wytchnieniowej dla opiekunów co najmniej 123 osób z niepełnosprawnościami – dorosłych i dzieci.

Całkowita wartość projektu: 4 212 392,50zł, dofinansowanie: 4 001 761,37 zł.

cztery loga, logo Fundacji Promyk Słońca, logo Samo-dzielni, herb Wrocławia, logo MOPS