Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2021

Projekty zakończone w 2021

Zobacz na czym polegały te projekty

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław, Fundusz Solidarnościowy

CEL: Zapewnienie bezpłatnych usług asystencji osobistej dla mieszkańców Wrocławia, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

OPIS: W ramach zadania objęto wsparciem 25 osób z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności lub dzieci.  Beneficjenci otrzymali wsparcie w w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym i/lub zawodowym, co ułatwiło im podejmowanie różnego rodzaju aktywności i umożliwiło realizowanie prawa do niezależnego życia. Zyskali też możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.
Realizacja zadania przyczyniła się także do zwiększenia świadomości społecznej dotyczącej istnienia barier, uniemożliwiających dużej części ludzi samodzielne życie, oraz istnienia tego typu usług.

Łącznie wykonano 1640 godzin usług asystenckich.

TERMIN REALIZACJI: 1.09.2021 – 23.12.2021

https://test1.promykslonca.pl/aoon-21/

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław, Fundusz Solidarnościowy

CEL: zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących
Wrocław.

OPIS: Dzięki realizacji projektu udało nam się  ułatwić dostęp do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej realizowanych na terenie Wrocławia, polepszyć funkcjonowanie faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnością. Realizacja niniejszego zadania przyczyniła się do upowszechnienia informacji o możliwości skorzystania z tego typu wsparcia oraz do zwiększenia stopnia  zaspokojenia potrzeb opiekunów w zakresie usług opieki wytchnieniowej na terenie Wrocławia.
– Liczba osób objętych opieką wytchnieniową w okresie realizacji zadania: 15 (14 dzieci oraz 1 osoba dorosła)
– Liczba godzin wsparcia (opieki) zrealizowana w okresie realizacji zadania na uczestnika: 1485,5

TERMIN REALIZACJI: 1.09.2021 – 23.12.2021

https://test1.promykslonca.pl/opieka-wytchnieniowa-21-5/

Poradnia Rodzinna

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław

CEL: Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom

OPIS: W ramach projektu prowadziliśmy Poradnię Rodzinną, w której umożliwiliśmy przeprowadzenie bezpłatnej diagnozy problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze:

 • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
 • udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
 • pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
 • udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej.

TERMIN REALIZACJI: 01.02.2020 -31.12.2021

https://test1.promykslonca.pl/poradnia-rodzinna-2/ 

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób z Niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 10.05.2021 -31.12.2021 

https://test1.promykslonca.pl/punkt-informacyjny/

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej na obszarze Dolnego Śląska

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Funduszu Solidarnościowy, Resortowy Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej

CEL: Zapewnienie bezpłatnych usług asystencji osobistej dla mieszkańców Wrocławia, posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

OPIS: W ramach zadania objęto wsparciem 32 osoby w tym 28 ze znacznym stopniem niepełnosprawności i 5 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.  Poprzez realizację zadania osiągnięte zostały cele, takie jak poprawa jakości życia osób niepełnosprawnych, umożliwienie zaangażowania ich w wydarzenia społeczne/kulturalne/rozrywkowe/sportowe itp., wsparcie możliwie jak najbardziej niezależnego życia osób z niepełnosprawnościami. Dzięki wsparciu finansowanemu w ramach rządowego Programu pojawiała się szansa na zwiększenie pewności otrzymania wsparcia, zapewnienie jego ciągłości, upowszechnienie informacji o możliwości skorzystania z asystencji oraz na zwiększenie stopnia zaspokojenia potrzeb w zakresie usług asystencji osobistej na terenie województwa. Bezpośrednim efektem realizacji zadanie było rozpowszechnienie usług asystenta jako ogólnodostępnego wsparcia dla co najmniej 38 osób, spełniających kryteria grupy docelowej. Dzięki realizacji projektu zwiększyliśmy możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. Dzięki niemu ograniczyliśmy skutki niepełnosprawności oraz zmotywowaliśmy osoby niepełnosprawne do podejmowania aktywności i przyczyniliśmy się do zmniejszenia stopnia wykluczenia społecznego osób z niepełnosprawności, korzystających z usług, również po zakończeniu projektu.

Łącznie wykonano 9338 godzin usług asystenckich.

TERMIN REALIZACJI: 1.01.2021 – 31.12.2021

https://test1.promykslonca.pl/asystent-dolnoslaskie/

Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Państwowy fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Fundacja otrzymała grant na pokrycie kosztów zakupu środków ochrony osobistej dla pracowników zaangażowanych w bezpośrednią pracę z osobami z niepełnosprawnościami oraz środków dezynfekcyjnych i wyposażenia potrzebnego do ich stosowania w związku z realizacją zadania zlecanego dotyczącego rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami zgodnie z umową z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Asystent dla seniora

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

CEL: zwiększenie dostępności usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnością, zamieszkujących Wrocław.

OPISZadanie polegało na udzielaniu doraźnego wsparcia asystenckiego mieszkańcom Wrocławia – osobom dorosłym z orzeczoną niepełnosprawnością, ze szczególnym uwzględnieniem seniorów. Beneficjentami wsparcia były osoby, które potrzebowały asystenta wyłącznie doraźnie, w wyjątkowych sytuacjach, którymi mogły być, na przykład: potrzeba wyjścia na wizytę u lekarza, potrzeba załatwienia sprawy urzędowej, potrzeba wyjścia do apteki.

TERMIN REALIZACJI: 2.02.2021 – 2.05.2021

Dolnośląskie Centrum Wsparcia Rodziny

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: wsparcie rodziców/opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami poprzez możliwość objęcia ich zindywidualizowanym, kompleksowym wsparciem, realizowanym na dwóch etapach – prenatalnym, po uzyskaniu diagnozy o wadach rozwojowych płodu, które będą powodowały jego niepełnosprawność, oraz
poporodowym (lub w dalszym okresie wychowania dziecka), po zdiagnozowaniu niepełnosprawności.

OPIS: Oferujemy bezpłatną pomoc i wsparcie rodzinom dotkniętym problemem niepełnosprawności – zarówno w czasie ciąży, jak i po urodzeniu dziecka.

 • stała opieka doradcy – terapeuty rodziny
 • indywidualny plan działań wspierających
 • konsultacje lekarskie z ginekologiem, genetykiem, neonatologiem, neurologiem, psychiatrą i in. (w zależności od potrzeb). Specjaliści udzielają informacji o charakterze rozpoznanej wady, dalszym postępowaniu i rokowaniach.
 • konsultacje z położną /doradcą laktacyjnym / fizjoterapeutą dotyczące opieki, pielęgnacji, usprawniania dziecka w warunkach domowych
 • opieka psychologiczna / psychoterapia
 • grupy wsparcia
 • doradztwo społeczno-prawne – spotkania z prawnikiem na temat ulg, świadczeń, uprawnień, sytuacji prawnej; pomoc w przygotowaniu pism, wniosków itp.
 • opieka wytchnieniowa

Efektem bezpośrednim realizacji projektu było umożliwienie rodzicom/opiekunom zapoznania się z najnowszymi zaleceniami dotyczącymi zdiagnozowanej u dziecka niepełnosprawności, zapewnienie im czasu na odpoczynek i regenerację a także na udział w konsultacjach i terapii, wzmocnienie ich osobistego potencjału, ograniczenie negatywnego wpływu obciążeń psychofizycznych związanych ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem z niepełnosprawnością, podniesienie poziomu kompetencji dotyczących wsparcia dziecka z niepełnosprawnością poprzez naukę technik wspomagania, pielęgnacji, prowadzenia działań rehabilitacyjnych w warunkach domowych oraz objęcie specjalistycznym poradnictwem w zakresie prawnych, psychologicznych i społecznych aspektów wsparcia osób z niepełnosprawnością, zagadnienia profilaktyki zdrowotnej i zdrowego stylu życia. Ostatecznie liczba rodzin objętych wsparciem wyniosła 182.

TERMIN REALIZACJI: 01.02.2021 – 31.12.2021

https://test1.promykslonca.pl/dcwr/

Terapie finansowane przez Pfron

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

CEL: zwiększenie stopnia usprawnienia, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zwiększenie samodzielności beneficjentów zadania.

OPIS: W trakcie projektu wsparciem zostało objętych 156 dzieci, które skorzystały z następujących terapii:

 • terapia wzroku
 • polaryzacja
 • integracja sensoryczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna
 • terapia logopedyczna
 • rehabilitacja ruchowa
 • arteterapia
 • zajęcia stymulujące rozwój psychomotoryczny oraz społeczno-poznawczy
 • stymulowanie rozwoju funkcji wykonawczych

Zostały również zakupione zestawy pomocy do różnych terapii, prowadzonych w ramach zadania.

TERMIN REALIZACJI: 01.03.2020 – 01.04.2021

01.03.2021 – 01.04.2022

https://test1.promykslonca.pl/terapie-finansowane-przez-pfron-2019/