Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Profesjonalna kadra

Profesjonalna kadra. Szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnościami

Zobacz czego dotyczy ten projekt

Wstęp

W ramach umowy zawartej  z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, do 31 marca 2022 r. realizujemy zadanie zlecone polegające na prowadzeniu szkoleń podnoszących kompetencje otoczenia osób z niepełnosprawnościami.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny dzięki finansowaniu ze środków PFRON.

Szkolenia są realizowane w formie mieszanej: zdalnej oraz stacjonarnej (we Wrocławiu).

Aby wziąć udział w szkoleniu trzeba przesłać zgłoszenie – na dole strony znajdziesz link do formularza zgłoszeniowego dotyczącego szkoleń, na które aktualnie prowadzimy rekrutację.

W 2022 r. prowadzimy rekrutacje na szkolenia:

1. Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

2. Opiekun osoby z niepełnosprawnościami.

Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielamy pod adresem e-mail: anna.siwek@promykslonca.pl

 

 

logotyp PFRON i napis: dofinansowane ze środków PFRON

Jakie szkolenia oferujemy?

Szkolenia realizowane w 2022 r.:

„Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Trenerzy szkoleń – osoby pracujące lub współpracujące z Fundacją oraz nie związani z nią specjaliści różnych specjalności (np. prawnik, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog, asystent) i osoby z niepełnosprawnością, korzystające z usług asystentów.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania usług asystenckich na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, wspierania, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego.

Program szkolenia:

I Moduł – Wprowadzenie – 4 godziny szkoleniowe

 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu.
 2. Klasyfikacja i stopnie niepełnosprawności.
 3. Prawa osób niepełnosprawnych.
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (w tym wybrane formy integracji społecznej i zawodowej).
 5. Rodzaje niepełnosprawności.
 6. Psychologiczne aspekty niepełnosprawności
 7. Etyka w zawodzie asystenta

II Moduł – Informacje praktyczne – 32 godziny szkoleniowe

 1. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością wzroku
 2. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością słuchu
 3. Specyfika pracy z osoba z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Specyfika pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
 5. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością ruchową
 6. Specyfika pracy z osobą ze spektrum autyzmu

W module poruszone zostaną następujące tematy:

 • Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej – nasze doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych.
 • Trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne.
 • Komunikacja.
 • Organizacja czasu wolnego osoby niepełnosprawnej, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych
 • Higiena żywienia

III Moduł – Obsługa sprzętu pomocniczego – (4 godziny)

Dla kogo: W szkoleniu wezmą udział asystenci lub opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami albo osoby sprawujące nad nimi opiekę prywatnie, niezawodowo, bez odpowiedniego przygotowania lub osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje

Forma: Online + stacjonarne

Terminy:

Spotkania zdalne: 15, 16, 22, 28 lutego, 1 marca

Spotkania stacjonarne: 14 i 21 lutego

„Opiekun osoby z niepełnosprawnościami”

Trenerzy szkoleń – osoby pracujące lub współpracujące z Fundacją oraz nie związani z nią specjaliści różnych specjalności (np. prawnik, psycholog, fizjoterapeuta, pedagog, asystent) i osoby z niepełnosprawnością, korzystające z usług asystentów.

Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie sprawowania usług opieki wytchnieniowej na rzecz osób z niepełnosprawnościami, w szczególności z wiedzy ogólnej dotyczącej niepełnosprawności, wspierania, pielęgnacji i obsługi sprzętu pomocniczego, udzielania pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opieki higienicznej, pielęgnacji, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

Program szkolenia:

I Moduł – Wprowadzenie – 4 godziny szkoleniowe

 1. Podstawy prawne wykonywania zawodu.
 2. Klasyfikacja i stopnie niepełnosprawności.
 3. Prawa osób niepełnosprawnych.
 4. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych (w tym wybrane formy integracji społecznej i zawodowej).
 5. Rodzaje niepełnosprawności.
 6. Psychologiczne aspekty niepełnosprawności
 7. Etyka w zawodzie asystenta

II Moduł – Informacje praktyczne – 32 godziny szkoleniowe

 1. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością wzroku
 2. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością słuchu
 3. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością intelektualną
 4. Specyfika pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością
 5. Specyfika pracy z osobą z niepełnosprawnością ruchową
 6. Specyfika pracy z osobą ze spektrum autyzmu

W module poruszone zostaną następujące tematy:

 • Rola asystenta w życiu osoby niepełnosprawnej – nasze doświadczenia w pracy z osobami niepełnosprawnymi
 • Asystowanie w codziennych czynnościach życiowych
 • Wspieranie osoby niepełnosprawnej w załatwieniu spraw urzędowych.
 • Trudności, z jakimi spotykają się osoby niepełnosprawne.
 • Komunikacja.
 • Organizacja czasu wolnego osoby niepełnosprawnej, rozpoznanie potrzeb i zainteresowań.
 • Wykonywanie czynności opiekuńczych
 • Higiena żywienia

III Moduł – Obsługa sprzętu pomocniczego – (4 godziny)

IV Moduł – Opieka – 40 godzin

 1. Udzielanie pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych – np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego itp.
 2. Opieka higieniczna i pielęgnacja – np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji

Dla kogo: W szkoleniu wezmą udział opiekunowie osób z niepełnosprawnościami albo osoby sprawujące nad nimi opiekę prywatnie, niezawodowo, bez odpowiedniego przygotowania lub osoby pragnące poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje.

Forma: Online + stacjonarne

Termin:

Spotkania zdalne: 17, 18, 24 lutego, 3, 10 marca

Spotkania stacjonarne: 23, 25 lutego, 2, 4, 5, 9, 11, 12 marca

Szkolenia realizowane w 2021 r.:

 1. Trener: Wielisława Wasyłew-Zwierz

,,Jak aktywizować potencjał twórczy u osób z niepełnosprawnością?”

Celem jest zapoznanie uczestników z metodami wspomagania potencjału twórczego osób z różnymi potrzebami edukacyjnymi i osób z niepełnosprawnościami tak, by lepiej potrafili rozumieć i stymulować twórcze bytowanie każdej osoby niepełnosprawnej już od najwcześniejszych lat. Dzięki efektywnemu wsparciu osoby z niepełnosprawnością będą stawały się podmiotami decydującymi o sobie, swoim samorozwoju i nieograniczonej samokreacji.

3 godziny szkoleniowe

Online

Dwie grupy x 20 osób

11.09.2021r. w godz. 10.00-12.15

23.10.2021 r. w godz.  10.00-12.15

 1. Trener: Wielisława Wasyłew-Zwierz

„Wypalenie w pracy z osobami  o specjalnych potrzebach rozwojowych”

Oferowana metodologia jest oparta na nauce poprzez własne doświadczenie, wizualizacje, wgląd i tworzenie nowych perspektyw, struktur i systemów. Szkolenie jest prowadzone zgodnie z najnowszymi osiągnięciami psychologii systemowej oraz psychologii zorientowanej na indywidualne rozwiązania. Uczestnicy dowiedzą się, czym jest wypalenie, jak z niego wyjść? Jak wypracować nowe postępowania i nowe strategie, które pomogą w rozwiązaniu problemów? Jak zmierzyć się z tymi zadaniami? Jak odzyskać własną stabilizację i satysfakcję z życia zawodowego i być ponownie w pełni efektywnym. Jak odzyskać optymizm i radość życia?

14 godzin szkoleniowych

Online

1 grupa x 20 osób x 4 spotkania

25.09.2021 w godz. 10.00-12.15

24.10.2021 w godz. 10.00-12.15

7.11.2021 w godz. 10.00-12.15

13.11.2021 w godz. 10.00-12.15

 1. Trener: Beata Wacławowicz

,,Jak rozwijać kompetencje społeczne i umiejętności wykonawcze u dzieci ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami?”

Cel:

– rozwój kompetencji kadry w zakresie rehabilitacji społecznej dzieci z niepełnosprawnościami,

– podniesienie kompetencji specjalistów w zakresie form i metod pracy ukierunkowanej na poprawę funkcjonowania społecznego, rozwoju kompetencji społecznych i umiejętności wykonawczych

– wyposażenie kadry w umiejętności prowadzenia treningu kompetencji społecznych i umiejętności wykonawczych z wykorzystaniem interaktywnych programów terapeutycznych

– podniesienie skuteczności pracy terapeutycznej ukierunkowanej na przygotowanie dzieci ze spektrum autyzmu i innymi niepełnosprawnościami do niezależnego funkcjonowania w społeczeństwie.

3 godziny szkoleniowe

Online

Dwie grupy

6.10.2021r. w godz.  17.00-19.15

13.10.2021r. w godz.   17.00-19.15

 1. Trener: Mariusz Dorot

,,Wprowadzenie do gerontopsychomotoryki – koncepcja wspomagania rozwoju osób starszych z niepełnosprawnością oraz demencją”

Poznanie metody pracy z osobami starszymi z niepełnosprawnościami, zwłaszcza z demencją, której głównym celem jest zachowanie, ponowne nabywanie oraz dalszy rozwój kompetencji społecznych, emocjonalnych, fizycznych, rzeczowych. W ten sposób starszy człowiek jest wspierany w radzeniu sobie z jego problemami życiowymi. Wsparcie psychomotoryki geriatrycznej ma na celu poprawić osobom w podeszłym wieku ich umiejętność radzenia sobie z różnymi sytuacjami życiowymi. Aktywny udział w programach psychomotoryki geriatrycznej pozwala doświadczyć uczestnikom, że zakres ich psychicznej i ruchowej samodzielności może być większy, niż im się wydaje. Dzięki temu zyskują więcej pewności, więcej wiary w siebie, poszerzają własne możliwości działania i osiągają większą wolność osobistą. Jakość życia, komfort psychiczny, aktywność i integracja społeczna mogą być znacznie lepsze dzięki wsparciu ze strony psychomotoryki geriatrycznej.

3 godziny szkoleniowe

Online

4.11.2021r. w godz. 16.30-19.30

 1. Trener: Dr Anna Suchon, Agnieszka Hodur

,,Wprowadzenie  do psychomotoryki – wsparcie rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi”

Po zakończonym szkoleniu absolwenci posiądą podstawową wiedzę na temat stosowania psychomotorycznych i motopedagogicznych metod pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami.

12 godzin szkoleniowych

Online

Terminy

9.10.2021 w godz. 10:00-14:00

6.11.2021 w godz. 10:00-14:00

4.12.2021 w godz. 10:00-14:00

Zgłoszenia

Zgłoszenia przyjmujemy wyłącznie elektronicznie.

Kliknij tu: formularz i prześlij zgłoszenie. Skontaktujemy się z Tobą!