Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Projekt zakończony w 2019 r.

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, dzięki współfinansowaniu Gminy Wrocław, realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław. Rezultaty, które chcemy osiągnąć, to, w wymiarze projektu: ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu

sierpień 2019 r. – grudzień 2019 r.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością

  • w przypadku osób dorosłych do ubiegania się o wsparcie wymagany jest orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia wymagane jest wskazanie w orzeczeniu o niepełnosprawności konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji i konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji (punkt 7 i 8 orzeczenia);

3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z Fundacją w dowolny sposób:

  • telefonicznie: pod numerem 603 503 396
  • mailowo: bank.asystentow@promykslonca.pl
  • osobiście: Wrocław, ul. Swobodna 8a, wejście B, 5 piętro, pokój 504

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • podanie (druk do pobrania: PODANIE OPIEKA _ NOWE)
  • zaświadczenie o dochodach

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez Fundację, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 20.00.

Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością może wnioskować o przyznanie maksymalnie 240 godzin usług w okresie realizacji zadania. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez Fundację, zgodnie z przyjętym regulaminem i z poszanowaniem zasad dostępności, skoncentrowania na osobie, poszanowania praw zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych oraz zapewnienie udziału beneficjentów w podejmowaniu decyzji i ich upodmiotowienie.

Efektywne usługi świadczone będą po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do końca grudnia 2019 r.

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

logotyp Wrocławia z napisem "Wrocław - miasto spotkań"