Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

„Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami" – edycja 2022

2022

Na czym polega wsparcie?

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie pomoc osobom, które na co dzień opiekują się osobami z niepełnosprawnościami. Dzięki takiemu wsparciu będą one mogły przeznaczyć więcej czasu na odpoczynek i regenerację albo na załatwienie niezbędnych spraw.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Regulamin (do pobrania: regulamin zadania publicznego)

Dla kogo jest wsparcie?

Dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub
 • osobami dorosłymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Pierwszeństwo mają osoby sprawujące bezpośrednią opiekę nad dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobą ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, która:

 • ma niepełnosprawność sprzężoną/złożoną (posiadanie orzeczenia ze wskazaniem co najmniej dwóch przyczyn niepełnosprawności) lub
 • wymaga wysokiego poziomu wsparcia (osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub
 • stale przebywa w domu, tj. nie korzysta z ośrodka wsparcia lub placówek pobytu całodobowego, np. ośrodka szkolno-wychowawczego czy internatu.

Pierwszeństwo maja także osoby, które według danych zawartych w “Karcie pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM” otrzymały ocenę między 18 a 75 punktów. Karta nie jest dokumentem obowiązkowym, jednak osoby, które chce być traktowane priorytetowo mogą dostarczyć taką kartę wypełnioną przez lekarza rodzinnego/lekarza rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeutę/pielęgniarkę. 

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawowania całodobowej opieki nad osobą niepełnosprawną.

Usługi są przyznawane do momentu wyczerpania się miejsc w projekcie.

Jakie wsparcie można otrzymać?

 Usługi są bezpłatne i świadczone na rzecz osób z niepełnosprawnościami zamieszkującymi: w gminie M. Wrocław lub powiatach: dzierżoniowskim, świdnickim lub zgorzeleckim.

Program jest realizowany w dwóch formach:

 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością,
 • świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w miejscu wskazanym przez osobę niepełnosprawną lub uczestnika / uczestniczkę Programu, które otrzyma pozytywną opinię realizatora Programu.

Limit usług opieki wytchnieniowej finansowanych ze środków Funduszu Solidarnościowego przypadających na 1 uczestnika / uczestniczkę wynosi nie więcej niż:

 • 240 godzin dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego oraz
 • 5 dni dla usług opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego.

Kiedy można korzystać ze wsparcia?

Projekt jest realizowany od 1 lutego do 31 grudnia 2022 r.

Usługi opieki wytchnieniowej mogą być świadczone do 18 grudnia 2022 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności
 • wypełnioną kartę pomiaru niezależności funkcjonalnej według zmodyfikowanych kryteriów oceny Skali FIM – jeśli dotyczy (do pobrania: karta pomiaru niezależności funkcjonalnej)
 • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – kopię wyroku sądu,
 • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (do pobrania: karta zgłoszeniowa)

należy złożyć w biurze projektu (dane poniżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres bank.asystentów@promykslonca.pl

Prosimy także zapoznać się z Klauzulą informacyjną RODO w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022 oraz Programem Opieka wytchnieniowa członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. (71) 71 79 50 951, pok. 504 (V piętro, wejście B)

e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Zadanie „Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami” – edycja 2022
finansowane jest ze środków Funduszu Solidarnościowego w ramach Resortowego ProgramuMinisterstwa Rodziny i Polityki Społecznej
logotyp Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej