You are currently viewing Poradnia rodzinna

Poradnia rodzinna

Zobacz, jakie wsparcie oferuje

Obszar wsparcia

W poradni rodzinnej nasi specjaliści zajmują się udzielaniem nieodpłatnej pomocy pedagogicznej, psychologicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin z dziećmi z niepełnosprawnością, zagrożonymi niepełnosprawnością, z deficytami rozwojowymi, zaburzeniami zachowania, depresją, problemami psychicznymi i innymi.

W 2021r. , dzięki współfinansowaniu Urzędu Miejskiego Wrocławia,  wszystkie porady są bezpłatne (podobnie jak w roku 2020 i 2019) !

Cel

Celem poradnictwa rodzinnego jest poprawa funkcjonowania rodziny, pomoc w rozwiązywaniu problemów życiowych oraz przeciwdziałanie kryzysom poprzez:
diagnozowanie problemów i potrzeb życiowych rodzin mających problemy wychowawcze:

  • udzielanie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i innej rodzinom w trudnej sytuacji życiowej;
  • udzielanie rodzicom/opiekunom indywidualnych konsultacji/porad dotyczących opieki i wychowania dzieci i młodzieży;
  • pomoc w radzeniu sobie z problemami wychowawczymi;
  • udzielanie wsparcia przy podejmowaniu ważnych decyzji życiowych, wyboru drogi życiowej.

Działania

Dyżur psychologa – dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 17.00 do godz. 18.30 oraz czwartki od godz. 17.00 do godz. 18.30.

Aktualnie, z uwagi na trwająca pandemię ,  terapia prowadzona jest w formie zdalnej/ wirtualnej przez internet.

Konsultacje i wsparcie psychologiczne udzielane osobom w sytuacjach kryzysowych, diagnozowanie i określanie sposobów radzenia sobie z trudnościami, pomoc w pracy niwelującej zaburzenia w relacjach, komunikacji.


Dyżur pedagoga – we wtorki w godzinach od  godz. 17.00 do godz. 20.00.  

Aktualnie, z uwagi na trwająca pandemię ,  terapia prowadzona jest w formie zdalnej/ wirtualnej przez internet.
Udzielanie porad i pomocy opiekunom i rodzicom dzieci w różnym wieku, wspieranie w procesie wychowawczym, nauka umiejętności komunikacyjnych, określanie sposobów podnoszenia efektywności działań wychowawczych, praca z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi.


Dyżury doradcy rodziny – dwa razy w tygodniu – dwa razy w tygodniu we wtorki od godz. 18.30 do godz. 20.00 oraz czwartki od godz. 18.30 do godz. 20.00.

Aktualnie, z uwagi na trwająca pandemię ,  terapia prowadzona jest w formie zdalnej/ wirtualnej przez internet.

Konsultacje i wsparcie doradcy udzielane rodzinom i parom w sytuacjach kryzysowych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów w małżeństwie, rodzinie i innych relacjach, porady w zakresie poprawy jakości komunikacji międzyludzkiej, konsultacje i porady dotyczące poprawy funkcjonowania rodziny jako jednostki.

Kontakt

Siedziba Poradni Rodzinnej
ul. Powstańców Śląskich 193b, Wrocław,
Rejestracja telefoniczna:

w dni robocze w godz. 8.00 – 16.00,

tel. 603 475 433 lub tel. 71 79 50 951

Bliższe informacje
Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. (71) 71 79 50 951, pok. 508 (V piętro, wejście B)