You are currently viewing Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

Opieka wytchnieniowa w Gminie Wrocław

2021

Obszar wsparcia

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby z niepełnosprawnością w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Regulamin (do pobrania: Regulamin)

Odbiorcy wsparcia

Zadanie adresowane jest do mieszkańców Wrocławia, członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami z niepełnosprawnościami, posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoznaczne.

Zakładamy, że w okresie realizacji projektu opieką wytchnieniową objętych zostanie minimum 15 osób, a każda z nich skorzysta średnio ze 100 godzin wsparcia.

Usługi są bezpłatne.

Okres realizacji projektu

01 września – 23 grudnia 2021 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności/zaświadczenie lekarskie dot. stanu zdrowia

– w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – kopię wyroku sądu,

– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy (do pobrania: formularz zgłoszeniowy)

należy złożyć w biurze projektu (dane poniżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres bank.asystentów@promykslonca.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin rekrutacji oraz korzystania z opieki wytchnieniowej

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. (71) 71 79 50 951, pok. 504 (V piętro, wejście B)

e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osoba do kontaktu:

Aleksandra Bojo, abojo@promykslonca.pl