Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa dla dzieci
w ramach projektu „SAMO-Dzielni edycja 2”

Projekt realizowany w latach 2020 - 2023​

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni edycja 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres świadczenia usług

czerwiec 2021 r. – wrzesień 2023 r.

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług opieki wytchnieniowej?

Odbiorcami usług są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (wraz z koniecznością stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień rodzica/opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) lub o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby bez orzeczonej niepełnosprawności, które ze względu na stan zdrowia wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Zgłoszenia Uczestnika projektu dokonuje jego Rodzic/Opiekun sprawujący  bezpośrednią opiekę nad osobą z niepełnosprawnościami, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

Preferowane będą osoby:

  1. których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz
  2. osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz
  3. osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Pierwszeństwo w skorzystaniu ze wsparcia będą miały osoby w sytuacji kryzysowej, spowodowanej np. nagłą chorobą Rodzica, koniecznością pobytu w szpitalu Rodzica, koniecznością wyjazdu Rodzica w związku z niemożliwym do przewidzenia wydarzeniem itp.;

Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu wsparcia będą tez brane pod uwagę potrzeby Rodzica i możliwość ich zaspokojenia (maksymalna liczbę godzin na osobę oraz możliwości organizacyjne, tj. możliwość realizacji usługi w wymaganym zakresie i trybie).

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia powinny złożyć obligatoryjnie następujące dokumenty:

  1. wypełniony i podpisany formularz rekrutacyjny
  2. orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień w procesie leczenia, rehabilitacji i edukacji (w przypadku osób do 16 roku życia);
  3. orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (w przypadku osób powyżej 16 roku życia oraz osób dorosłych);
  4. zaświadczenie lekarskie o konieczności wsparcia w codziennym funkcjonowaniu ze względu na stan zdrowia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego;
  5. orzeczenie o ubezwłasnowolnieniu częściowym/całkowitym w przypadku osoby dorosłej, której to dotyczy;

Dokumenty należy składać osobiście w biurze projektu lub przesłać w formie skanów na adres samodzielni@promykslonca.pl

Co oferujemy?

Opieka będzie polegać na zapewnieniu pomocy w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiece higienicznej, pielęgnacji oraz, w miarę możliwości, zapewnieniu kontaktów z otoczeniem. Zakres i intensywność opieki wytchnieniowej będą dobierane do indywidualnego zapotrzebowania osoby z niepełnosprawnościami.

Opieka jest realizowana w formie dziennej, w godzinach zadeklarowanych przez Rodzica, z uwzględnieniem możliwości Fundacji,  w lokalu przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdującym się we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 193 b.

Każdy uczestnik może skorzystać z opieki wytchnieniowej maksymalnie przez 3 tygodnie (21 dni) w ciągu trwania projektu.

 W ramach opieki wytchnieniowej Fundacja nie zapewnia:

  1. usług transportowych, polegających na przywiezieniu Uczestnika na miejsce realizacji opieki lub do domu;
  2. żywienia. Opiekunowie mogą jednak pomóc w podaniu posiłku, jeżeli zostanie on dostarczony przez Rodzica.

Usługi są bezpłatne.

Szczegółowe warunki określa Regulamin (do pobrania: Regulamin)

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 782 437 476, 603 503 396
e-mail: samodzielni@promykslonca.pl

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.