Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Rekrutacja beneficjentów

Usługi asystenckie na terenie gminy Wrocław w ramach projektu „SAMO-Dzielni edycja 2”

Projekt realizowany w latach 2020 - 2023​

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, w partnerstwie z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu, realizuje projekt „SAMO-Dzielni edycja 2”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Okres świadczenia usług

listopad 2020 r. – wrzesień 2023 r.

Kto może być uczestnikiem projektu - beneficjentem usług asystenckich?

Z usług mogą skorzystać:

  1. osoby z niepełnosprawnościami
  2. dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością
  3. mieszkańcy Wrocławia

Muszą to być osoby wymagające wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do ich aktywnego funkcjonowania.

Wiek, status zawodowy, wykształcenie i płeć uczestników nie będą miały żadnego znaczenia na etapie rekrutacji ani podczas realizacji projektu.

Preferowane będą osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie), o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej oraz osoby  z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym i niepełnosprawnościami sprzężonymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz  zaburzeniami psychicznymi.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności / zaświadczenie lekarskie dot. stanu zdrowia
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych  – kopię wyroku sądu
  • wypełnioną i podpisany formularz zgłoszeniowy (druk do pobrania: formularz zgłoszeniowy)

należy złożyć w biurze projektu (dane niżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres samodzielni@promykslonca.pl

Co oferujemy?

Usługa asystencka ma na celu kompensację ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością Uczestnika projektu, stymulowanie go do podejmowania aktywności życiowej oraz jego uspołecznianie.
Usługa asystencka obejmuje wspieranie osób z niepełnosprawnościami w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnych do aktywnego funkcjonowania:
 – społecznego (np. wsparcie w przemieszczaniu się m.in. do lekarza, do punktów usługowych i innych miejsc publicznych oraz asysta w tych miejscach, spędzanie czasu wolnego, w tym wsparcie podczas zajęć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, tłumaczenie na język migowy),
 – zawodowego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do pracy, urzędów pracy, podmiotów aktywizujących zawodowo oraz asysta w tych miejscach i zajęciach),
 – edukacyjnego (np. wsparcie w przemieszczaniu się do szkół i placówek oświatowych i w procesie uczenia: gromadzenie materiałów, korzystanie z biblioteki).
Usługa asystencka może być uzupełniana przez usługi towarzyszące, na które składają się:
 – pomoc w ubieraniu się,
 – pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
 – pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju,
przy czym usługi towarzyszące będą świadczone, jeśli wymagać tego będzie sytuacja i stan zdrowia Klienta oraz jeżeli w przedłożonej ofercie w postępowaniu Asystent zadeklarował gotowość do świadczenia tego rodzaju usług.
Asystenci nie świadczą usług medycznych (np. podawanie leków, cewnikowanie, zmiana opatrunków, zmiana pozycji ułożeniowej itp.) ani usług z zakresu rehabilitacji zdrowotnej.

Usługi realizowane są od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 22.00. W wyjątkowych sytuacjach, na wniosek Uczestnika projektu, za zgodą Fundacji i Asystenta – również w weekendy i poza wyżej określonymi godzinami.
Zmiana liczby godzin i zakresu usług wymaga każdorazowo ustalenia i potwierdzenia takiej możliwości z Fundacją.

Usługi są bezpłatne.

Szczegółowe warunki określa Regulamin (do pobrania: Regulamin)

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: samodzielni@promykslonca.pl

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.