Rejestracja

Zarejestruj się do poradni reumatologicznej dla dzieci poprzez formularz

FORMULARZ REJESTRACJI do poradni reumatologicznej dla dzieci

Wybierz specjalistę:

Dostępne terminy:

04.12.2020, godzina 17:10 – dr T. Olipra – reumatolog

Brak wolnych miejsc

Wymagane zobowiązania:

Wybierz jedno z pól:
Zobowiązuję się do dostarczenia do Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca” ważnego skierowania na wizytę nie później niż w ciągu 2 tygodniOświadczam, że w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta przez Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” jest ważne skierowanie na wizytę

Wizyta odbędzie się na podstawie prawidłowo wystawionego, ważnego skierowania na wizytę!

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja „Promyk Słońca” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 prowadząca Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” z siedzibą we Wrocławiu przy ul Swobodnej 8a.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: daneosobowe@promykslonca.pl
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, w tym zarządzania usługami opieki zdrowotnej oraz leczenia.
4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów profilaktyki zdrowotnej, diagnozy medycznej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej (art. 9 ust. 2 lit. h RODO).
5. Dane osobowe będą ujawniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
6. W przypadku skorzystania z usług płatnych, dane osobowe niezbędne do wystawienia faktury ujawniane będą firmie realizującej obsługę księgową administratora.
7. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj.:
  a) przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym sporządzono ostatni wpis o udzielonych świadczeniach, a w przypadku dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia – przez okres 22 lat;
  b) przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie rentgenowskie przechowywane poza dokumentacją medyczną pacjenta;
  c) skierowania na badania lub zlecenia lekarza przez okres:
    · 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
    · 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
8. Każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych z zastrzeżeniem punktu 7. W celu realizacji tego prawa należy wysłać żądanie na adres: daneosobowe@promykslonca.pl
9. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych osobowych jest warunkiem udzielenia świadczeń medycznych. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi medycznej.

Przychodnia Fundacji "Promyk Słońca"