Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2019

Projekty Zakończone w 2019

Zobacz czego dotyczą te projekty

Razem w pełni sprawni 2019

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: Uwrażliwienie na obecność i potrzeby osób niepełnosprawnych w najbliższym otoczeniu

OPIS: Zadanie polegało na kontynuacji idei projektu „Razem w pełni sprawni” – w tegorocznej edycji zrealizowaliśmy warsztaty dla nauczycieli oraz warsztaty internetowe i stacjonarne dla uczniów wszystkich szkół, biorących udział w projekcie. Uczniowie zrealizowali własne projekty – etiudy filmowe, w których mierzyli się z pojęciami tolerancji, (nie)pełnosprawności, równości, teraźniejszości, zaufania, przeszłości, stereotypów, szacunku, wolności, empatii, różnorodności oraz przyszłości. Etiudy były prezentowane podczas gali podsumowującej.

TERMIN REALIZACJI: maj – grudzień 2019

https://test1.promykslonca.pl/razem-w-pelni-2019/

Wrocławski Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych 2019

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ze środków PFRON

CEL: Zaspokajanie potrzeb i podnoszenie poziomu życia osób niepełnosprawnych mieszkających we Wrocławiu.

OPIS: W ramach zadania kontynuowaliśmy prowadzenie punktu informacji miejskiej dla osób niepełnosprawnych (dzieci i dorosłych), ich rodzin, otoczenia oraz podmiotów działających na rzecz osób niepełnosprawnych. Porady były bezpłatne i dotyczyły tematyki związanej z niepełnosprawnością: m.in. kwestii zdrowotnych, prawnych, ekonomicznych, organizacyjnych, psychologicznych, edukacyjnych, realizowanych programów pomocowych itp., dystrybuowane były ulotki oraz informatory dotyczące działań podejmowanych we Wrocławiu na rzecz osób niepełnosprawnych i promowany był Wrocław jako miejsce przyjazne dla osób niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: maj – grudzień 2019

http://niepelnosprawni-wroclaw.pl/

Opieka wytchnieniowa

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków Solidarnościowrgo Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

CEL: Ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami.

OPIS: W ramach zadania zrealizowaliśmy usługi opieki wytchnieniowej dla 19 opiekunów osób z niepełnosprawnościami, mieszkających we Wrocławiu.

TERMIN REALIZACJI: sierpień – grudzień 2019

https://test1.promykslonca.pl/opieka-wytchnieniowa/

SAMO-Dzielni

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

CEL: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców Wrocławia w zakresie usług asystenckich.

OPIS: W ramach projektu przeszkoliliśmy 30 kandydatów na asystentów, z 33 podjęliśmy stałą współpracę. Ze wsparcia korzystało ponad 80 osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców Wrocławia. W ramach projektu dysponowaliśmy 37000 godz. wsparcia asystenckiego.

Partnerem w tym projekcie była Gmina Wrocław i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu.

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2017 – grudzień 2019

https://test1.promykslonca.pl/samo-dzielni/

Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 9: Włączenie Społeczne, Działanie 9.2: Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych

CEL: zaspokojenie potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców powiatów: wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, wrocławskiego i M. Legnica w zakresie usług asystenckich.

OPIS: W ramach projektu przeszkoliliśmy 30 kandydatów na asystentów, z 30 też podjęliśmy stałą współpracę. Ze wsparcia korzystały 44 osoby z niepełnosprawnościami z kilku powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego, M. Wałbrzych, wołowskiego, M. Legnica. W ramach projektu dysponowaliśmy 37500 godz. wsparcia asystenckiego.

Partnerem w tym projekcie było Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego).

TERMIN REALIZACJI: styczeń 2017 – grudzień 2019

https://test1.promykslonca.pl/uslugi-asystenckie/

Profesjonaliści 2019. Zwiększanie kompetencji asystentów osobistych osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Województwo Dolnośląskie

CEL: Podniesienie standardu usług asystenckich, świadczonych na rzecz osób z niepełnosprawnością – klientów Fundacji.

OPIS: W ramach projektu zorganizowaliśmy warsztaty umiejętności zawodowych oraz warsztaty umiejętności miękkich – superwizje, w których uczestniczyli asystenci osób z niepełnosprawnością, zatrudnieni w Fundacji „Promyk Słońca”.

TERMIN REALIZACJI: czerwiec – grudzień 2019

https://test1.promykslonca.pl/profesjonalisci-2019/

Terapie finansowane przez Pfron

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

CEL: zwiększenie stopnia usprawnienia, ograniczenie skutków niepełnosprawności i zwiększenie samodzielności beneficjentów zadania.

OPIS: W pierwszym okresie realizacji zadania, trwającym od 1 kwietnia 2017 do 31 marca 2018 r., wsparciem terapeutycznym zostało objętych 135 dzieci; w okresie drugim, trwającym od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019 r., wsparciem zostało objętych 153 dzieci, które skorzystały z rozmaitych terapii. Zostały również zakupione zestawy pomocy do terapii integracji sensorycznej, psychologicznej i terapii grupowej.

TERMIN REALIZACJI: kwiecień 2017 – marzec 2019

https://test1.promykslonca.pl/terapie-finansowane-przez-pfron/