Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2009

Projekty Zakończone w 2009

Zobacz czego dotyczą te projekty

Kursy przygotowujące nauczycieli i pracowników placówek oświatowych do pracy z dziećmi z dysfunkcjami

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.4

CEL: Podniesienie kwalifikacji nauczycieli i pracowników dydaktycznych placówek oświatowych do pracy z dziećmi dysfunkcjami rozwojowymi

OPISPrzeprowadzono dwie edycje kursów kwalifikacyjnych z zakresu terapii pedagogicznej, tyflopedagogiki, przygotowania pedagogicznego.

TERMIN REALIZACJI: 1.02.2009 – 31.01.2011

Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej - budowanie systemu wsparcia i pomocy

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, działanie 9.1

CEL: Tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych

OPISWdrożono  w 20 szkołach na Dolnym Śląsku programu „Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej”, wydano publikację „Szkoła równych szans – uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie systemu wsparcia i pomocy”, zrealizowano warsztaty dla 200 nauczycieli, prowadzono pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne dla dzieci.

TERMIN REALIZACJI: 1.11.2009 –  31.10.2011

Poradnik dla rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dzieci

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Tworzenie warunków dla wyrównywania szans edukacyjnych

OPISPodniesienie kompetencji rodziców i opiekunów w zakresie możliwości pomocy dzieciom niepełnosprawnym, sprawowania nad nimi opieki, wykrywania zaburzeń rozwojowych i możliwości rehabilitacji oraz promowanie dobrych praktyk  i inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych we Wrocławiu.

TERMIN REALIZACJI: 01.03.2009 do 31.12.2009

Wyrównywanie szans - działania na rzecz rehabilitacji społecznej dzieci niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Gmina Wrocław ze środków PFRON

CEL: Wyrównywanie szans dzieci niepełnosprawnych, ograniczenie skutków niepełnosprawności poprzez pobudzanie ich do aktywności społecznej oraz wyrabianie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych

OPISW ramach projektu zorganizowano:  szkolenia i warsztaty dla kadry zaangażowanej w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych, warsztaty dla terapeutów, wydanie publikacji na temat koncepcji terapeutycznej Castillo Moralesa – „Die Orofaziale Regulationstherapie” (500 szt.).

TERMIN REALIZACJI: 5.01.2009 do 31.12.2009

Ciągła rehabilitacja dzieci w wieku 0-18 lat

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PFRON, zadanie zlecone w ramach konkursu II

CEL: Usprawnianie i podniesienie jakości życia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością

OPISOpieką terapeutów zostało objętych 50 dzieci niepełnosprawnych w wieku 0-18 lat, zorganizowano zajęcia z zakresu: psychologii, pedagogiki, logopedii i rehabilitacji ruchowej, które mają na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej, a także społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.

TERMIN REALIZACJI: 1.06.2009 – 31.12.2010

Infolinia poradnictwa społeczno-psychologicznego dla rodzin i opiekunów osób niepełnosprawnych

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PFRON, zadanie zlecone w ramach konkursu II

CEL: Wsparcie rodzin i opiekunów dzieci niepełnosprawnych w procesie rehabilitacji poprzez udzielanie porad społeczno-psychologicznych

OPISW ramach projektu uruchomiliśmy infolinię, pod którą porad udziela wykwalifikowany psycholog.  

TERMIN REALIZACJI: 1.02.2009 – 31.12.2009

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PFRON w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

CEL: Terapia dzieci niepełnosprawnych

OPISProwadzona była terapia, mająca na celu rozwijanie u 48 dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania – ćwiczenia codziennego życia. Były to zajęcia: z zakresu rehabilitacji społecznej, terapia metodą Montessori dla dzieci młodszych (3-4 r.ż.) i dla dzieci starszych (5-7 r.ż.).  Ponadto prowadziliśmy wykłady dla rodziców dzieci niepełnosprawnych z zakresu optyki, okulistyki i wad wzroku oraz z zakresu stomatologii i prawidłowej pielęgnacji jamy ustnej u dziecka z niepełnosprawnością.

TERMIN REALIZACJI: 1.01.2009 – 31.12.2009