Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Projekty zakończone 2008

Projekty Zakończone w 2008

Zobacz czego dotyczą te projekty

Wyrównywanie szans edukacyjnych na terenach wiejskich poprzez budowę pięciu przedszkoli integracyjnych w gminach wiejskich: Siechnice, Ruja, Kunice, Dzierżoniów

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

CEL: Poprawa efektywności funkcjonowania edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich Dolnego Śląska oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci a także wczesne zapobieganie ich wykluczeniu społecznemu z powodu dysfunkcji w rozwoju psychoruchowym i socjalnym

OPISProjekt realizowany był przez Fundację Promyk Słońca w partnerstwie z 4 gminami: Siechnice, Kunice, Ruja oraz Dzierżoniów. Wybudowano i uruchomiono 5 przedszkoli integracyjnych na obszarach wiejskich. Punkty Przedszkolne usytuowane są na wsiach, w których zanotowano niski stopień upowszechniania wychowania przedszkolnego lub jego brak t.j. Iwiny, Ruja, Kunice, Ściechów, Ostroszowice.

TERMIN REALIZACJI: 13.11.2008 – 30.11.2011

Wydanie książki „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wzrost aktywności społecznej i poprawa funkcjonowania dzieci niepełnosprawnych i zagrożonych niepełnosprawnością dzięki promocji Monachijskiej Funkcjonalnej Diagnostyki Rozwojowej – metody oceny rozwoju psychoruchowego dziecka od 1 – 3 roku życia

OPISW ramach projektu wydana została książka „Monachijska Funkcjonalna Diagnostyka Rozwojowa”, której głównym autorem jest prof. dr med. dr h.c. Theodor Hellbrügge. Książka składa się z dwóch części: pierwsza obejmuje rozwój dziecka w pierwszym roku życia, druga – drugi i trzeci rok życia.  Książka została przetłumaczona z języka niemieckiego i po korekcie językowej i redakcji merytorycznej wydana w nakładzie 1000 egzemplarzy.

TERMIN REALIZACJI: 19.11.2008 – 19.12.2008

Zorganizowanie mikołajkowej imprezy kulturalno - integracyjnej dla dzieci niepełnosprawnych i z deficytami rozwojowymi

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Aktywizacja oraz integracja niepełnosprawnych dzieci i ich rodzin

OPISZorganizowano we wrocławskim Teatrze Lalek  imprezę mikołajkową, podczas której dzieci obejrzały przedstawienie teatralne oraz otrzymały paczki od Św. Mikołaja

TERMIN REALIZACJI: 19.11.2008 – 19.12.2008

Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno – prawno - obywatelskiego dla osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz osób zaangażowanych w proces rehabilitacji społecznej i zawodowej

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

CEL: Wsparcie osób niepełnosprawnych w procesie ich rehabilitacji społecznej i zawodowej

OPISFundacja uruchomiła 4 punkty poradnictwa psychologicznego i społeczno – prawnego, w których porad udzielali: prawnik, psycholog oraz doradca zawodowy.

TERMIN REALIZACJI: 19.11.2008 – 19.12.2008

Prowadzenie kompleksowej i ciągłej rehabilitacji dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: PFRON w ramach programu PARTNER III moduł A

CEL: Kompleksowa i ciągła pomoc kierowana do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

OPISPomoc polegała na objęciu 68 dzieci rehabilitacją leczniczą i społeczną. Zorganizowaliśmy zajęcia psychologiczno-pedagogiczno-fizjoterapeutyczne, które miały na celu poprawienie sprawności fizycznej, psychicznej, a także społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Specjaliści zorganizowali różnego rodzaju zajęcia w formie: rehabilitacji logopedycznej, psychologiczno-pedagogicznej, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej.

TERMIN REALIZACJI: czerwiec – grudzień 2008

Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA: : PFRON w ramach programu „Wczesna pomoc dziecku niepełnosprawnemu”

CEL: Terapia dzieci niepełnosprawnych

OPISProwadzona była terapia zajęciowa mająca na celu rozwijanie u dzieci umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, opracowano i opublikowano materiały edukacyjne dla rodziców pt. „Poradnik da rodziców na temat rozwoju psychomotorycznego dziecka”, udzielano także wsparcia psychologicznego dla rodziców i opiekunów dzieci niepełnosprawnych.

TERMIN REALIZACJI: 1.01.2008 – 31.12.2008