Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Opieka wytchnieniowa

Opieka wytchnieniowa – wsparcie dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, dzięki współfinansowaniu Gminy Wrocław, realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami, zamieszkujących Wrocław. Rezultaty, które chcemy osiągnąć, to, w wymiarze projektu: ułatwienie dostępu do bezpłatnych, trwałych oraz wysokiej jakości usług opieki wytchnieniowej oraz polepszenie funkcjonowania faktycznych opiekunów osób z niepełnosprawnościami. 

Okres realizacji projektu

sierpień 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać opiekunowie faktyczni osób z niepełnosprawnościami, spełniający następujące kryteria:

1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

2. Sprawowanie opieki faktycznej nad osobą z orzeczoną niepełnosprawnością, która:

  • nie korzysta z placówek wsparcia całodobowego;
  • stale przebywa w domu;
  • jest niesamodzielna;
  • w przypadku osób dorosłych (powyżej 16 roku życia) – ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności;
  • w przypadku osób poniżej 16 roku życia – ma orzeczenie o niepełnosprawności.

3. Niekorzystanie z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji za pomocą dokumentów (orzeczenie o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności), zaświadczeń oraz oświadczeń osób ubiegających się o wsparcie.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, należy skontaktować się z Fundacją w dowolny sposób:

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.

Druki, niezbędne do ubiegania się o wsparcie:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • podanie (druk do pobrania: PODANIE)
  • regulamin udzielania wsparcia (druk do pobrania: REGULAMIN)
  • program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020 (do pobrania: PROGRAM)

Wypełnione i podpisane podanie, informację RODO i regulamin oraz kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) należy dostarczyć do Fundacji mailem, pocztą lub osobiście.

Co oferujemy?

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone będą przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych przez Fundację, w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością, w ramach pobytu dziennego, w godzinach między 6.00 a 20.00.

Każdy opiekun osoby z niepełnosprawnością może wnioskować o przyznanie maksymalnie 200 godzin usług w okresie realizacji zadania. Liczba przyznanych godzin wsparcia zależeć będzie w pierwszej kolejności od potrzeb potencjalnych beneficjentów oraz od możliwości organizacyjnych (realna możliwość świadczenia usług w wymaganym wymiarze i w oczekiwanym trybie).

Usługi świadczone będą przez asystentów zatrudnionych przez Fundację, zgodnie z przyjętym regulaminem i z poszanowaniem zasad dostępności, skoncentrowania na osobie, poszanowania praw zarówno opiekunów, jak i ich podopiecznych oraz zapewnienie udziału beneficjentów w podejmowaniu decyzji i ich upodmiotowienie.

Efektywne usługi świadczone będą po przyznaniu decyzji o objęciu wsparciem dla danego beneficjenta, maksymalnie do 20 grudnia 2020 r.

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl