Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Ogłoszenie o naborze asystentów w powiatach

Ogłoszenie o naborze asystentów

w ramach projektu "Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska" nr RPDS.09.02.01-02-0022/16-00

Rozstrzygnięcie konkursu

Informacja o wynikach konkursu została opublikowana na stronie https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1120046

asyetntka z kobietą na wózku inwalidzkim w parku

Opis zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na rzecz mieszkańców powiatów: wrocławskiego i wołowskiego w okresie średnio 16 miesięcy od dnia podpisania umowy do maksymalnie 30 listopada 2019 r.
Usługi świadczone będą na rzecz osób z niepełnosprawnością, uczestników projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska”, mieszkańców powiatów: wrocławskiego (okolice Kątów Wrocławskich) i wołowskiego (Wińsko).

Zamówienie podzielne jest na 2 części i w ramach każdej części:
1. Usługi świadczone będą w okresie od dnia zawarcia Umowy do dnia 30 listopada 2019 r. – przy czym Zamawiający zakłada zawarcie umów najpóźniej 31 lipca 2018 r.,
2. Usługi będą świadczone w maksymalnym wymiarze do 740 godzin zegarowych,
3. Wykonawca, zwany dalej też Asystentem, będzie zobowiązany do prowadzenia szczegółowej dokumentacji potwierdzającej wykonanie usług (karta pracy) oraz składania miesięcznych raportów dotyczących liczby i zakresu zrealizowanych Usług,
4. Wykonawca jest zobowiązany pozostawać w gotowości do świadczenia Usług w danym miesiącu kalendarzowym w wymiarze zadeklarowanym w ofercie (minimalny wymiar wynosi 40 godzin zegarowych miesięcznie) oraz świadczyć Usługi w wymiarze ustalonym przez Zamawiającego – a który będzie ustalany na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez Osoby Niepełnosprawne,
5. Zakres Usług świadczonych przez Asystenta Osoby Niepełnosprawnej obejmie pomoc w co najmniej jednej z dziedzin: w przemieszczaniu się, komunikowaniu, w czynnościach codziennych, w pełnieniu ról społecznych – zgodnie z zapotrzebowaniem Osób Niepełnosprawnych, w tym:
5.1 Usługi podstawowe, na które składają się:
1) pomoc w przygotowaniu do wyjścia, dojazdach w wybrane przez Klienta miejsce oraz powrocie (np. dom, praca, szkoła, kościół, lekarz, urzędy, znajomi, rodzina, itp.), w tym na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne, na kursy i szkolenia zawodowe oraz miejsce pracy;
2) pomoc osobie niepełnosprawnej w zakupach – warunkiem wykonania tej usługi jest czynne uczestnictwo klienta (asystent może pomóc przynieść zakupy o wadze jednorazowo do 5 kg),
3) pomoc w załatwieniu spraw urzędowych (np. usługi tłumaczy języka migowego, o ile urząd ich nie zapewnia, dotarcie z Klientem do urzędu),
4) pomoc i towarzyszenie w korzystaniu z dóbr kultury: muzeum, teatr, kino, koncert, itp.,
5) czytanie prasy, książek lub korespondencji, osobom niezdolnym do samodzielnego czytania.
6) pomoc w pisaniu pism, listów osobom niewidomym, bądź niezdolnym do samodzielnego pisania ręcznego, czy komputerowego.
7) pomoc Osobie Niepełnosprawnej w korzystaniu z zajęć sportowych i obiektów sportowych: basen, siłownia i inne sporty.
5.2 Usługi towarzyszące, na które składają się:
1) pomoc w ubieraniu się,
2) pomoc w czynnościach pielęgnacyjnych i higienicznych,
3) pomoc w przygotowaniu i podaniu posiłku lub napoju,
– przy czym usługi towarzyszące będą świadczone, jeśli wymagać tego będzie sytuacja i stan zdrowia Klienta oraz jeżeli w przedłożonej ofercie w postępowaniu Asystent zadeklarował gotowość do świadczenia tego rodzaju usług.
6. Asystenci nie świadczą usług medycznych, usług opiekuńczych ani specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
Zamówienie jest podzielone na 2 części, tj. Zamawiający planuje wyłonić w toku postępowania 2 Wykonawców, po jednym dla każdej części. Ze względu na liczbę i potrzeby beneficjentów, przewiduje się wyłonienie następującej liczby Wykonawców, realizujących usługi na następującym terenie:
a. Powiat wrocławski – 1
b. Powiat wołowski – 1
Wykonawca może złożyć ofertę na więcej niż jedną część zamówienia.

Miejsce, termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w biurze Zamawiającego: Oddział Fundacji „Promyk Słońca”, ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław, 5 piętro, pokój 504.
Oferta musi być złożona osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), za pośrednictwem kuriera lub posłańca.
Oferta winna być umieszczona w zamkniętej kopercie, uniemożliwiającej podgląd oferty bez jej otwarcia.

Koperta winna posiadać oznaczenie: „OFERTA – III PRZETARG na realizację usług w charakterze Asystenta Osoby Niepełnosprawnej na terenie powiatów wrocławskiego i wołowskiego na potrzeby realizacji projektu „Usługi asystenckie na rzecz osób z niepełnosprawnościami z obszaru Dolnego Śląska” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Działanie 9.2 „Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie otwierać przed dniem otwarcia ofert.”

Termin składania ofert upływa w dniu 20 lipca 2018 r.

Szczegóły ogłoszenia

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu oraz formularze, niezbędne do złożenia oferty, znajdują się w Bazie Konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1120046

Informacji udziela: Anna Jeżowska-Siwek, tel. 71 7950 951, e-mail: asiwek@promykslonca.pl

pełen opis pod grafiką