Badanie neurologopedyczne

Cennik :    90 zł / 30 min

Badanie neurologopedyczne dzieci z zaburzeniami mowy z opinią obejmuje:

  • diagnozę nominalną
  •  diagnozę operacyjną:

Część 1: poziom rozumienia języka, zakres słownictwa czynnego i biernego, opanowanie reguł gramatycznych, mowa opowieściowa, kompetencje komunikacyjne, sprawność aparatu artykulacyjnego, stan oddechu i głosu
Część 2: rozumienie poleceń prostych i złożonych, rozumienie zjawisk, zakres pojęć, orientacja czasowo-przestrzenna, kompetencje poznawcze (percepcja, pamięć, myślenie przyczynowo- skutkowe i konstrukcyjne, czytanie, pisanie), kompetencje społeczne, stan emocjonalny.

Specjalistyczna diagnoza neurologopedyczna:

  • dzieci  z opóźnionym rozwojem mowy
  • zaburzeń mowy i myślenia dzieci autystycznych i z zespołem Aspergera
  • zaburzeń mowy i myślenia dzieci z mpdz
  • diagnoza dzieci z afazją i dyzartrią
  • rozpoznanie  wad wymowy
  • rozpoznanie typów jąkania i niepłynności mowy