Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Książki » Szkoła równych szans

Szkoła równych szans

książka dla ciebie
okładka książki - Szkoła równych szans

Publikacja wydana w ramach projektu Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej – budowanie sytemu pomocy i wsparcia została wydana publikacja.

Publikacja jest dostępna w siedzibie Oddziału Fundacji “Promyk Słońca”, przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu.

Spis treści 

Jadwiga Bogucka
Edukacja włączająca jako wyzwanie dla szkół 
1. Rozwój prawa do edukacji włączającej
2. Doświadczenia z integracji w Polsce a włączanie
2.1. Podejście społeczne do niepełnosprawności dzieci jako wyzwanie dla szkół
2.2. Wychowanie w szkole, troska o właściwy klimat
2.3. Elastyczne podejście do realizacji treści programowych
2.4. Tworzenie indywidualnych programów dla dzieci o potrzebie kształcenia specjalnego
2.5. Ocenianie
2.6. Współpraca uczniów w klasie
2.7. Budowanie wsparcia
2.8. Współpraca z rodzicami
2.9. Współpraca w lokalnym środowisku
2.10. Jak i czego nauczać dzieci niepełnosprawne – z doświadczeń szkół integracyjnych
2.11. Czym jest edukacja włączająca?
3. Edukacja włączająca – jej cele, oczekiwania, rezultaty
3.1. Czym jest edukacja włączająca dla dziecka niepełnosprawnego intelektualnie?
3.2. Czym jest edukacja włączająca dla szkół ogólnodostępnych?
3.3. Czym jest edukacja włączająca dla nauczyciela?
3.4. Czym jest edukacja włączająca dla dzieci zdrowych i ich rodziców?
3.5. Czym jest włączanie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych?
4. Podsumowanie 

Ewa Materka
Kształcenie uczniów niepełnosprawnych w szkołach integracyjnych i ogólnodostępnych 
1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych – możliwości i ograniczenia
2. Wybór szkoły
2.1. Szkoły specjalne
2.2. Szkoły ogólnodostępne
2.3. Szkoły integracyjne
3. Uczeń niepełnosprawny
3.1. Dzieci niepełnosprawne z punktu widzenia psychologii
3.2. Niepełnosprawność w kontekście orzecznictwa
3.3. Uczeń niepełnosprawny w systemie oświaty
3.4. Specjalne potrzeby edukacyjne
3.5. Podsumowanie
4. Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej i integracyjnej
4.1. Problemy terminologiczne – dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia
4.2. Wykorzystanie orzeczeń na terenie szkół
4.3. Indywidualne programy edukacyjne
4.4. Zajęcia rewalidacyjne
5. Ocenianie uczniów niepełnosprawnych
6. Współpraca z rodzicami
7. Warunki niezbędne do uwzględnienia w kształceniu uczniów z niepełnosprawnością – zadania nauczyciela
8. Podsumowanie 

 

Weronika Żuławińska
Wsparcie edukacji uczniów niepełnosprawnych w świetle prawa oświatowego oraz tworzenie warunków sprzyjających edukacji włączającej w środowisku lokalnym 
Edukacja uczniów niepełnosprawnych w świetle prawa oświatowego
Tworzenie warunków sprzyjających edukacji włączającej

Aleksandra Nesterowicz
Doświadczenia Samorządu Wrocławia w tworzeniu warunków dla rozwoju edukacji włączającej 

Zenon Tagowski
Platformy edukacyjne wsparciem dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych 
E-edukacja
Dolnośląska e-Szkoła 
O Autorach

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

pokl
logo Kapitał ludzki - Narodowa Strategia Spójności
unia
logo Unia Europejska - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Człowiek – najlepsza inwestycja