Strona główna » Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2020
Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Projekt realizowany w roku 2020 r.

Wstęp

Fundacja „Promyk Słońca”, dzięki współfinansowaniu Gminy Wrocław ze środków Funduszu Solidarnościowego, realizuje zadanie, którego celem jest zwiększenie dostępności usług asystenta osobistego osób z niepełnosprawnościami dla dorosłych mieszkających we Wrocławiu.

Okres realizacji projektu

marzec 2020 r. – grudzień 2020 r.

Kto może skorzystać z projektu?

Z usług mogą skorzystać osoby pełnoletnie, spełniający następujące kryteria:

1. Miejsce zamieszkania na terenie gminy Wrocław;

2. Posiadanie ważnego orzeczenia o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne);

3. Potrzeba korzystania ze wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Spełnienie kryteriów grupy docelowej będzie weryfikowane w procesie rekrutacji.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeżeli spełnione są kryteria, opisane wyżej, poniższe dokumenty:

  • kopię orzeczenia o niepełnosprawności / stopniu niepełnosprawności
  • w przypadku osób ubezwłasnowolnionych  – kopię wyroku sądu
  • wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową (druk do pobrania: karta zgłoszeniowa)

należy złożyć w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu (ul. Strzegomska 6, Wrocław) lub w biurze projektu (dane niżej).

Co oferujemy?

Usługi Asystenta Osobistego Osoby Niepełnosprawnej mogą być realizowane od marca 2020 roku do 20 grudnia 2020 roku, przez 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00 – 22.00. 

Usługi mogą polegać na pomocy asystenta w:

  • wyjściu, powrocie  dojazdach w wybrane przez uczestnika  miejsca (dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacji, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.),
  • wyjściu, powrocie  dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne,
  • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika przy ich realizacji,
  • załatwianiu spraw urzędowych,
  • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami,
  • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawy itp.)

Limit godzin przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie (godziny nie wykorzystane w danym miesiącu nie przechodzą na następny miesiąc).W trakcie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze  lub specjalistyczne usługi opiekuńcze (z MOPS-u), opieka wytchnieniowa oraz usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych (z Programów Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej).

Efektywne usługi świadczone będą po złożeniu i przyjęciu karty zgłoszenia wraz ze wszystkimi załącznikami oraz po podpisaniu kontraktu między Fundacją a beneficjentem.

Usługi są bezpłatne.

Regulamin świadczenia usług do pobrania tutaj: regulamin

Biuro projektu

Fundacja “Promyk Słońca”, wejście B, 5 piętro, pokój 504
ul. Swobodna 8a
50-088 Wrocław

tel. 71 7950 951, 603 503 396
e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osobami do kontaktu są Aleksandra Bojo i Anna Jeżowska-Siwek.

Informacje o programie na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu:

kliknij tutaj https://mops.wroclaw.pl/aktualnosci/informacje/1526-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej

Obraz zawiera logotypy instytucji finansujących projekt: Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, MOPS we Wrocławiu i Gminy Wrocław oraz realizowatora: Fundacji "Promyk Słońca"