Fundacja
Promyk Słońca
Fundacja
Promyk Słońca
Strona główna » Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej 2021

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

2021

Obszar wsparcia

Usługi asystenta polegają przede wszystkim na:

  1. pomocy w wyjściu, powrocie oraz dojazdach w wybrane przez Uczestniczkę / Uczestnika zadania miejsce.
  2. pomocy w zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału Uczestnika / Uczestniczki zadania przy ich realizacji,
  3. pomocy w załatwianiu spraw urzędowych,
  4. pomocy w nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy),
  5. pomocy w wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Maksymalny limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika wynosi 30 godzin miesięcznie.

Szczegółowe warunki przyjęcia do projektu oraz korzystania ze wsparcia określa Regulamin (do pobrania: Regulamin)

Odbiorcy wsparcia

Zadanie adresowane jest do:

  1. mieszkańców Wrocławia posiadających orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) albo orzeczenie równoważne, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
  2. mieszkańców Wrocławia – dzieci do 16 roku życia, z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Pierwszeństwo udziału w zadaniu mają osoby z grupy wymagającej wysokiego poziomu wsparcia, tj.:

  1. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  2. dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,

w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Usługi są bezpłatne.

Terminy

Zadanie jest realizowane od 1 września do 23 grudnia 2021 r.

Usługi asystenckie są świadczone w okresie od 06.09.2021 do 19.12.2021 r.

Co trzeba zrobić, żeby otrzymać wsparcie?

Jeśli spełnione są kryteria, opisane powyżej, poniższe dokumenty:

– kopię orzeczenia o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności

– w przypadku osób ubezwłasnowolnionych – kopię wyroku sądu,

– wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy

należy złożyć w biurze projektu (dane poniżej) lub przesłać w formie elektronicznej na adres bank.asystentów@promykslonca.pl

Do pobrania:

Karta zgłoszeniowa

Regulamin

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej edycja 2021

Biuro projektu

Fundacja „Promyk Słońca”
ul. Swobodna 8a, 50-088 Wrocław
tel. 71 79 50 951, pok. 504 (V piętro, wejście B)

e-mail: bank.asystentow@promykslonca.pl

Osoba do kontaktu: Anna Jeżowska-Siwek

STOPKA