Regulamin rejestracji internetowej

§1

Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem oraz Administratorem Systemu Internetowej Rejestracji Pacjentów jest Fundacja Promyk Słońca z siedzibą przy ul. Złotej 61/100 00-819 Warszawa (dalej: FUNDACJA), prowadząca Centrum Diagnostyczno Rehabilitacyjne „Promyk Słońca” przy ul. Swobodnej 8a we Wrocławiu (dalej: CENTRUM)
 2.  System Rejestracji Internetowej jest skierowany do osób fizycznych (pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych)- UŻYTKOWNIKÓW, które chcą skorzystać z rejestracji internetowej na wybrane usługi CENTRUM.
 3. System Rejestracji Internetowej umożliwia UŻYTKOWNIKOM dokonanie rejestracji w zakresie:

        – specjalistycznych konsultacji lekarskich – wykonywanych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie

         – wizyt rehabilitacyjnych – wykonywanych w ramach umowy z NFZ oraz odpłatnie

 1. CENTRUM zastrzega sobie prawo do udostępniania w systemie Rejestracji Internetowej tylko wybranej części usług medycznych.
 2. Korzystanie z Rejestracji Internetowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu.

§2

Zasady rejestracji poprzez system Internetowej Rejestracji

 1.  System Rejestracji Internetowej udostępnia możliwość rezerwacji terminów wizyt w okresie 60 dni od daty bieżącej.
 2. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny umieszczony na stronie internetowej CENTRUM.
 3. Dane osobowe zaznaczone w formularzu rejestracyjnym jako obowiązkowe są niezbędne dla prawidłowego świadczenia usług.
 4. Po prawidłowym wypełnieniu formularza rejestracyjnego oraz zaznaczeniu terminu wizyty, Użytkownik otrzyma na wskazany w formularzu adres e-mail potwierdzenie wstępnej rezerwacji wizyty.
 5. W przypadku usług wykonywanych w ramach umowy z NFZ warunkiem skorzystania z zarezerwowanej wizyty jest posiadanie prawidłowo wypełnionego, ważnego skierowania na wizytę oraz potwierdzenia prawa do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 6. Skierowanie, o którym mowa w ust. 5 należy dostarczyć do CENTRUM nie później niż w ciągu 2 tygodni od rezerwacji terminu wizyty, chyba że ważne skierowanie jest już w dokumentacji medycznej pacjenta prowadzonej przez CENTRUM.
 7. Na umówioną wizytę należy zgłosić się przynajmniej 10 minut przed czasem wizyty do recepcji.
 8. Ewentualna rezygnacja z wizyty musi nastąpić minimum 24 godziny przed zarezerwowanym terminem – poprzez kontakt telefoniczny: 71 790-56-17, sms: 601 411 952 , e-mail: rejestracja@promykslonca.pl.

§3

Postanowienia końcowe

 1. Administrator obsługuje system Rejestracji Internetowej z należytą starannością oraz zgodnie z posiadaną wiedzą i możliwościami technicznymi.
 2. Fundacja zastrzega sobie prawo do czasowego zawieszenia dostępu do świadczonych usług w uzasadnionych przypadkach.
 3. W przypadku:
  – podania nieprawdziwych danych
  – niestawienia się na zarezerwowaną za pośrednictwem systemu Rezerwacji Internetowej wizytę bez uprzedniego odwołania
  Administrator ma prawo zablokowania możliwości dokonywania dalszych rezerwacji za pośrednictwem systemu Rezerwacji Internetowej.
 4. Wszelkie uwagi i sugestie pozwalające na doskonalenie systemu Rejestracji Internetowej należy zgłaszać pod adresem e-mail rejestracja@promykslonca.pl
 5. FUNDACJA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w systemie Rejestracji Internetowej i regulaminie bez uprzedniego powiadamiania UŻYTKOWNIKÓW. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Centrum Diagnostyczno-Rehabilitacyjnego „Promyk Słońca” we Wrocławiu.